നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

1. സമ്പൂർണ യുസെർനയിം പാസ്സ്‌വേർഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

Contact Address

Email: sixthworkday@gmail.com

ഔദ്യോഗികം (ഡി.പി.ഐ. ഓഫീസ്) - 0471-2580515

സാങ്കേതികം (ഐ.ടി.@സ്കൂള്‍ പ്രോജക്ട്) - 0471-2529800
© All Rights Reserved. IT@School, General Education Department, Govt of Kerala.

SCERT Building, Poojappura, Thiruvananthapuram, Kerala– 695012